Overvågningspolitik

Københavns Universitet foretager tv-overvågning af bygninger og arealer, som universitetet råder over.

Formålet med tv-overvågningen er at forebygge kriminalitet så som indbrud og hærværk og bistå Politiet med efterforskning af kriminalitet.

I visse bygninger, hvor ansatte færdes uden for normal arbejdstid, foretages tv-overvågning med henblik på at skabe tryghed for de ansatte og med henblik på at forebygge røveri, overfald mv.

1.1  Anvendte paragraffer

Københavns Universitet følger reglerne i tv-overvågningsloven og reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Efter reglerne i persondataforordningens artikel 14 skal Københavns Universitet som dataansvarlig informere de overvågede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

Københavns Universitet optager og behandler overvågningsbilleder med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

1.2  Behandling og opbevaring

Københavns Universitet behandler overvågningsbilleder fortroligt. Overvågningsbillederne vil blive behandlet og opbevaret på universitets netværksdrev og kun særligt udpegede medarbejdere har adgang til billederne.

Overvågningsbilleder opbevares på Københavns Universitet i 15 dage, dvs. optagelsesdagen og de efterfølgende 14 dage. Herefter slettes overvågningsbillederne automatisk. Der tages ikke back-up af overvågningsbilleder.

Hvis Københavns Universitet modtager en anmodning om indsigt efter persondataforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens § 22 i overvågningsbillederne, vil de omhandlede overvågningsbilleder først blive slettet, når anmodningen om indsigt og en eventuel klagesag er færdigbehandlet. Herefter vil overvågningsbillederne blive slettet.

1.3  Videregivelse af overvågningsbilleder

Overvågningsbilleder bliver ikke videregivet til andre, medmindre Københavns Universitet modtager en anmodning om videregivelse af overvågningsbilleder og videregivelsen kan ske efter reglerne i tv-overvågningslovens § 4c.

Efter tv-overvågningsloven kan Københavns Universitet videregive overvågningsbilleder, hvis

  • Personen på overvågningsbilledet har givet samtykke
  • Det er i en lov pålagt Københavns Universitet at videregive billederne
  • Politiet anmoder om udlevering af billederne med henblik på opklaring af kriminalitet.

1.4  Dataindsigt

Personer, hvis færden er optaget af et tv-overvågningskamera kan rette henvendelse til Københavns Universitet med henblik på at få kopi af de overvågningsbilleder, som findes på Københavns Universitet.

1.5  Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede universitetet om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at universitetet retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.


Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at universitetet ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke krav på, at forskningsdata bliver berigtiget.

1.6  Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis universitetet behandler oplysningerne som led i en opgave, som universitetet har fået pålagt. Det betyder, at registrerede personer har mulighed for at nægte universitetet at behandle oplysningerne.

1.7  Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger

Hvis Københavns Universitet har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Universitetet kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som universitetet har registreret om den pågældende, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til. Oplysningerne skal også slettes, hvis den registrerede tilbagekalder samtykket til behandlingen eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. Den registrerede har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlovens regler i universitetets arkivsystem.

1.8  Databeskyttelsesrådgiver

Københavns Universitet har en databeskyttelsesrådgiver, som registrerede personer kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte KU´s databeskyttelsesrådgiver på adressen dpo@adm.ku.dk.

1.9  Klage til politiet og til Datatilsynet

Registrerede personer kan klage over behandlingen af overvågningsbillederne til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

Klage over opsætningen af tv-overvågningskameraer kan indbringes for politiet.